Investeer in je nagels want je draagt ze elke dag!

Huisregels bij Ineke Nagelstudio 

□               Nieuwe klanten betalen een voorschot van 15 euro op de aangegeven rekening bij het maken van hun eerste afspraak;

□               klant is op de hoogte dat er bij niet nakomen van een afspraak of afmelding later dan 24 uren voor de afspraak een factuur van €20,00 in rekening wordt gebracht van de klant;

□               Ineke verwacht dat de klant op tijd aanwezig is bij de gemaakte afspraak. Indien de klant later is dan minimum 10 minuten wordt de afspraak verplaatst naar een ander vrij moment in de agenda;

□               klant geeft toestemming aan Ineke om foto’s te gebruiken voor publicatie of reclamedoeleinden (website, Facebook, Instagram, …);

□               prijzen zijn aanwezig op website en in studio;

□               Ineke is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies of diefstal van spullen. Bij diefstal wordt altijd de politie verwittigd;

□               klant gedraagt zich volgens aanvaarde normen in de studio. Er mag niet gerookt worden. We hebben een groot hart voor dieren en kinderen maar helaas is de ruimte erg beperkt en hangen er gevaarlijke dampen in de studio door de gebruikte producten. Daarom verzoeken we om geen gezelschap mee te brengen naar de studio;

□               klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden vermeld op www.InekeNagelstudio.be door het boeken van een afspraak. De verwerkersovereenkomst inzake privacy kan de klant nalezen in de studio op een apart document dat aanwezig is in de studio.

 Algemene voorwaarden van Ineke Nagelstudio

Door het maken van een afspraak met Ineke Nagelstudio, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden. Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Ineke Nagelstudio.

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen nagelstudio

Ineke Nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ineke Nagelstudio zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Ineke Nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ineke Nagelstudio een administratieve kost van 20 euro voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Ineke Nagelstudio de afspraak annuleren en verplaatsen naar een ander vrij moment in de agenda.

Ineke Nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Indien de cliënt twee keer niet komt opdagen, wordt dit genoteerd op de zwarte lijst. De afspraken dienen dan eerst betaald te worden anders kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden.

4 Betaling

Ineke Nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Ineke Nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Dit kan gebeuren met contant geld. Overschrijvingen zijn niet toegestaan bij Ineke Nagelstudio.

5 Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Ineke Nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ineke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Ineke Nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenfiche. Ineke Nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ineke Nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

Met de nieuwe wetgeving sinds 25 mei 2018 is er een document ivm privacy voor de klant. De hele verwerkersovereenkomst kan nagelezen worden ter plaatse in de studio.

6 Geheimhouding

Ineke Nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ineke Nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid

Ineke Nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ineke Nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Ineke Nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8 Beschadiging en diefstal

Ineke Nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ineke Nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

9 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Ineke Nagelstudio. Ineke Nagelstudio moet binnen vijf werkdagen een antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ineke Nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen tussen Ineke Nagelstudio en de cliënt.

10 Nail art

Indien Ineke Nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Ineke Nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Ineke Nagelstudio. Ineke Nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

11 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ineke Nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12 Recht

Op elke overeenkomst tussen Ineke Nagelstudio en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.